top of page

Giften aan Welzijnsband Meetjesland

Op welk rekeningnummer kan ik een gift overschrijven?

U kan een bedrag overschrijven op onderstaand rekeningnummer, op naam van het Welzijnsband Meetjesland WV:

  • IBAN BE70 0910 2269 7625

Kan ik kiezen waarvoor mijn gift wordt gebruikt?

Dat kan. U kan een dienst of project naar keuze steunen in het Welzijnsband Meetjesland WV. Vermeld in de mededeling welke dienst of welk project u wil steunen. Zonder mededeling zal het Welzijnsband Meetjesland WV uw financiële bijdrage inzetten waar uw steun hard nodig is.

Wat is het minimumbedrag dat ik kan schenken?

Elke gift is welkom – klein of groot. U bepaalt zelf het bedrag. Voor giften vanaf 40 euro krijgt u een fiscaal attest en dus belastingvermindering.

Is een financiële gift aan een project of een dienst verbonden aan de Welzijnsband Meetjesland WV. fiscaal aftrekbaar? 

Het Welzijnsband Meetjesland WV is als instelling uitdrukkelijk opgenomen in de wet als begunstigde voor fiscaal aftrekbare giften. De welzijnsvereniging kan dus een fiscaal attest uitschrijven voor uw gift aan onze organisatie. Dat kan vanaf een bedrag van 40 euro (gecumuleerd per kalenderjaar). Voor kleinere bedragen hebt u geen belastingvoordeel.

Hoeveel het belastingvoordeel bedraagt, kan u nakijken op de website van FOD Financiën.

Krijg ik voor elke gift een fiscaal attest?

Alleen een financiële gift – via overschrijving – geeft recht op een fiscaal attest. Uw gift moet aan volgende voorwaarden voldoen:

  • U schonk in het lopende kalenderjaar in totaal minimaal 40 euro.

  • U deed een individuele en belangeloze gift.

  • U schreef het bedrag rechtstreeks over van een rekening op uw naam.

  • U schreef het bedrag rechtstreeks over naar een rekening van het Welzijnsband Meetjesland WV.

  • U bezorgt ons uw adresgegevens en rijksregisternummer binnen 14 dagen na de overschrijving via financien@welzijnsband.be. Vermeld 'fiscaal attest' als onderwerp.

  • Voor opbrengstacties zoals een eetfestijn, een evenement, een tombola enzovoort kunt u geen fiscaal attest krijgen. Ook voor giften in natura – van voorwerpen of onroerende goederen – krijgt u geen fiscaal attest.

Heb ik recht op een fiscaal attest bij sponsering? 

Neen. Bij sponsoring geven we in ruil zichtbaarheid aan de sponsor. We vermelden het logo, geven advertentieruimte of andere promotiemogelijkheden.

Een fiscaal attest kunnen we enkel uitreiken voor een belangeloze gift, m.a.w. een gift zonder tegenprestatie (zie voorwaarden hierboven beschreven).

Hoe en wanneer ontvang ik het fiscaal attest van mijn schenking? 

De financiële dienst van de Welzijnsband Meetjesland WV stuurt u het fiscaal attest met de post op. Dat gebeurt in de maand maart volgend op het jaar van uw schenking. Uw gift moet wel voldoen aan de hierboven vermelde voorwaarden en het bedrag moest uiterlijk op de laatste dag van december van het jaar voordien op onze rekening staan.

Hoe vraag ik een nieuw fiscaal attest aan bij verlies of foutieve gegevens? 

Voor een kopie of aanpassing van uw fiscaal attest mailt u naar financien@welzijnsband.be . Vermeld 'fiscaal attest' als onderwerp. We bekijken dan uw vraag en bezorgen u een nieuw attest.

Waarom staan mijn giften niet automatisch ingevuld op mijn belastingaangifte?

Als u ons uw rijksregisternummer hebt bezorgd, wordt het fiscaal attest automatisch in uw belastingaangifte verwerkt en vooraf ingevuld in de vereenvoudigde aangifte of aangifte via Tax-on-Web. U kan uw rijksregisternummer doormailen naar financien@welzijnsband.be met als onderwerp 'fiscaal attest'.

Blijft het fiscaal attest geldig bij overlijden van de begunstigde vermeld op het attest?

Ja. Het fiscaal attest blijft geldig en hoeft niet te worden aangepast. Het volstaat dat u ons laat weten naar welk adres het fiscaal attest moet worden opgestuurd. U kan daarvoor mailen naar financien@welzijnsband.be met als onderwerp 'fiscaal attest'.

Wat is het maximale bedrag dat jaarlijks fiscaal aftrekbaar is? 

Per kalenderjaar mag het totaal aan financiële giften waarvoor belastingvoordeel wordt verleend niet groter zijn dan 20 % van het netto-inkomen.

Voor ondernemingen is het belastingvoordeel bij giften beperkt tot 5 % van de nettowinst van het bedrijf, met een plafond van 500.000 euro.

Voor de beide is een jaarlijks plafondbedrag vastgelegd. Raadpleeg voor de meest actuele info de website van FOD Financiën.

Kan ik als bedrijf ook een financiële gift overmaken? 

Ook een bedrijf kan een financiële gift doen en geniet daarvoor belastingvoordeel op het geschonken bedrag.

Voor vennootschappen geldt dat het totale bedrag van de giften waarvoor belastingvermindering wordt verleend niet groter mag zijn dan 5 % van de nettowinst, met een jaarlijks vastgelegd plafondbedrag.

Uw boekhouder of fiscalist kan u adviseren over hoe u de gift het best doet, als privépersoon of via uw vennootschap.

bottom of page