top of page

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) Meetjesland

Wat?

Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een intensieve samenwerking tussen 3 kernactoren met een onthaalopdracht. Deze kernactoren zijn de Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW), de OCMW's en de Diensten Maatschappelijk Werk van de ziekenfondsen (DMW).

Het GBO krijgt vorm onder regie van de lokale besturen. In het Meetjesland werken de negen lokale besturen binnen de eerstelijnszones Oost- en West-Meetjesland samen met de Welzijnsband om deze samenwerking vorm te geven.

In het GBO doen we actief aan rechtenverkenning/-detectie en toewijzing. Daartoe ontwikkelden we reeds per gemeente uit het samenwerkingsverband rechtenverkenners.

Het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van de Vlaamse Overheid, het Steunpunt Mens en Samenleving (sam vzw) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG vzw) ondersteunen het GBO.

 

Linken naar Meetjeslands GBO-beleidsplan:

Doelstellingen?

GBO Meetjesland wil mensen tot hun rechten toe leiden en ervoor zorgen dat hun grondrechten maximaal gerealiseerd worden. Over alle levensdomeinen gaan we na welke rechten voor de burger gerealiseerd kunnen worden. Dit kan o.a. gaan over het recht op psychosociale ondersteuning, het recht op financiële ondersteuningen, het recht op juridische advies, enz.

GBO heeft 2 centrale doelstellingen:

  1.  het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening

  2.  het tegengaan van onderbescherming

Voor wie?

De uitrol gebeurt in 2 fases:

  1. In het najaar van 2021 start het GBO (terug) op. Tot 2025 wordt dan in eerste instantie ingezet op de prioritaire doelgroep éénoudergezinnen en op burgers die worden toegeleid door de VDAB met het advies “Welzijn”.

  2. Vanaf 2025 wil GBO Meetjesland operationeel zijn voor alle burgers. De uitrol van GBO Meetjesland gebeurt gefaseerd.

Werkingsprincipes

GBO_principes_screenshot.png

Deelprojecten

* GBO-project Zorgkas

Tot maart 2021 liep in het GBO Meetjesland het project GBO Zorgkas. Dit deelproject liep in samenwerking met de Vlaamse Zorgkas. Maatschappelijk werkers namen actief contact op met mensen die een betalingsachterstand hebben bij de Vlaamse Zorgkas en bekeken  samen met deze burgers of ze bepaalde rechten hebben die ze op dat moment nog niet opnamen. De eindevaluatie van dit project is lopende. Binnen dit project hebben we een totaalmethode ontwikkeld die we in GBO Meetjesland verder zullen uittesten.

* GBO-project advies “Welzijn”

Dit GBO-project loopt in samenwerking met de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De VDAB leidt burgers toe naar het GBO met het advies "Welzijn". Dit project wordt structureel verankerd vanaf 01/01/2023. De eerste projectfase wordt geëvalueerd en bijgestuurd in het voorjaar 2021 om in het najaar 2021 te kunnen doorstarten. De mensen die in aanmerking komen voor een gezamenlijk onthaaltraject zijn de werkzoekenden die het advies “Welzijn” hebben gekregen door de VDAB.

GBO Meetjesland in de pers

 

 

Wil je meer te weten komen over GBO Meetjesland?

Neem contact op via mail: gbo@welzijnsband.be

bottom of page