top of page

WAT IS WELZIJNSBAND MEETJESLAND ?

 

Doel

 

Welzijnsband Meetjesland heeft tot doel om voor de deelnemende klantbesturen volgens de principes van de kostendelende vereniging volgende gemeenschappelijke projecten en diensten te organiseren:

  • het aanbieden van aanvullende en ondersteunende dienstverlening voor burgers en lokale besturen, daar waar dit lokaal omwille van de schaalgrootte moeilijk te organiseren is. Meer concreet betreft dit o.a. collectieve schuldbemiddeling, juridisch advies, archief- en documentbeheer, kwaliteitszorg, bestrijding kinder(kans)armoede via opvoedingsondersteuning, interne audit, aanbieden groepswerk voor cliënten met schuldenproblematiek, organiseren samenwerking tussen Huizen van het Kind.

  • het ondersteunen en faciliteren van de lokale besturen in hun activeringsopdracht in de ruime zin. Concreet betreft dit opname van de regierol sociale economie, visie-ontwikkeling rond activering, de organisatie van Wijk-werken en ondersteuning van de OCMW’s bij professionele activering van OCMW-cliënten.

  • het verhogen van de kwaliteit van de verschillende vormen van maatschappelijke dienstverlening van lokale besturen door kenniswerving, -deling en netwerking.

  • het opnemen van de regierol voor het bovenlokaal sociaal beleid. Meer concreet betreft dit o.a. de regie sociale economie en het geïntegreerd breed onthaal. 

 

Nieuwe diensten of projecten kunnen worden opgericht. De deelnemende klantbesturen beslissen aan welke van de door de Vereniging aangeboden of georganiseerde dienstverlening zij wensen deel te nemen.

 

Leden

 

Alle Meetjeslandse OCMW’s zijn leden van Welzijnsband Meetjesland. Dit betreft de OCMW’s van Aalter, Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Lievegem, Maldegem, Sint-Laureins, Wachtebeke en Zelzate. Welzijnsband Meetjesland is juridisch gezien een welzijnsvereniging, nl. een zelfstandig publiek rechtspersoon waarvan de werking is geregeld in deel 3, titel 4, hoofdstuk 2 van het decreet lokaal bestuur en werd in 2004 opgericht. 

Bestuur en coördinatie

 

De bestuursorganen van Welzijnsband zijn samengesteld uit raadsleden van de deelnemende OCMW’s. In de raad van bestuur zit per deelnemend bestuur één afgevaardigde, in principe de schepen bevoegd voor welzijn. Hilde De Graeve, schepen welzijn van OCMW Lievegem, is door de raad van bestuur verkozen tot voorzitter. Tom Lacres vervangt haar als zij verhinderd is. In de algemene vergadering zitten per deelnemend bestuur drie à vier afgevaardigden, allen leden van de OCMW-raad van hun bestuur.

De coördinatie van Welzijnsband wordt opgenomen door Maggy van Belle, algemeen directeur. Voor de boekhouding wordt er samengewerkt met de financiële dienst van de andere welzijnsvereniging in het Meetjesland, Zorgbedrijf Meetjesland.

bottom of page